Telefon +48
12 312 50 91
e-mail
bok@mc2.pl
Login

Aspektyprawne

Napisz
Support
+4812 312 50 91

§ 1 postanowienia ogólne

 1. SLA jest jednym z Regulaminów poszczególnych usług, o których mowa w § 1.3 Regulaminu MC2.PL.
 2. Wszelkie sformułowania użyte w tym regulaminie mają takie znaczenie, jakie nadaje im Regulamin MC2.PL.
 3. Dodatkowe definicje wyłącznie dla SLA:
  1. Sieć - infrastruktura sieciowa oraz urządzenia, które są udostępniane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach zawartej Umowy.
  2. Usługi hostingowe - pakiet usług określonych w ofercie Usługodwacy, który został zakupiony przez Usługobiorcę.
  3. Awaria - przerwa w dostępności usług, która następuje z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
  4. Przerwa techniczna - związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych zasadniczo wpływających na infrastrukturę, zaplanowanych i zapowiedzianych przez Usługodawcę, z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem brak dostępności Usług hostingowych poza Siecią.
  5. Problem - zgłoszony telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu problem lub zapytanie Usługobiorcy, które dotyczy funkcjonowania Sieci lub Usług hostingowych.

§ 2 monitorowanie działania poszczególnych Usług hostingowych

 1. Dostępność usług hostingowych jest monitorowana.
 2. Monitorowanie działania Usług hostingowych ma na celu zapewnienie niezwłocznej reakcji administratora na niepożądane zmiany oraz usunięcie Awarii zanim zostanie ona zgłoszona przez Usługobiorcę.

§ 3 zgłoszenie Awarii lub Problemu

 1. Zgłoszenie Awarii lub Problemu przez Usługodawcę powinno zawierać co najmniej:
  1. rodzaj usługi hostingowej, której dotyczy zgłoszenie,
  2. nazwę konta, którego dotyczy zgłoszenie,
  3. czas powzięcia wiadomości o Awarii lub opis Problemu,
  4. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
 2. Wskazanie w zgłoszeniu wszystkich wyżej wymienionych informacji ułatwi znalezienie przyczyny i sprawne usunięcie Awarii oraz zapewni bezproblemowy kontakt z osobą zgłaszającą awarię.

§ 4 czas reakcji

 1. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po swojej stronie. Czas reakcji na zgłoszenie oznacza maksymalny okres czasu, który może upłynąć:
  1. od momentu zauważenia przez dyżurującego administratora Usługodawcy lub otrzymania zgłoszenia Awarii od Usługobiorcy do całkowitego usunięcia Awarii,
  2. od momentu zgłoszenia Problemu przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do czasu udzielenia odpowiedzi przez dyżurującego administratora Usługodawcy.

§ 5 przerwy techniczne

 1. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o terminach planowanych Przerw technicznych w świadczeniu Usług hostingowych z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonywane przez Usługodawcę odpłatnie. Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania czynności, o której mowa w zdaniu poprzednim bez podania przyczyn.
 3. W ramach SLA Uslugodawca gwarantuje, że wszystkie przerwy techniczne będą miały miejsce w godzinach nocnych: pomiędzy godziną 22, a godziną 6 rano i nie będą jednorazowo dłuższe niż 6 godzin.

§ 6 kopia bezpieczeństwa

 1. Usługodawca zapewnia bezwarunkowe bezpieczeństwo danych Usługobiorcy przechowywanych na serwerach Usługodawcy.

§ 7 wyjątki

 1. Zastosowanie Dokumentu SLA jest wyłączone w przypadku:
  1. wystąpienia Awarii ,
  2. wystąpienia przerwy w pracy Sieci w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Sieci - pod warunkiem powiadomienia Usługobiorcy z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem,
  3. wystąpienia awarii lub przerwy w pracy urządzeń, które nie są częścią Sieci, a które są niezbędne przy świadczeniu Usług hostingowych,
  4. wystąpienia Awarii której przyczyną jest samodzielne modyfikowanie składników systemu przez Usługobiorcę lub osoby trzecie, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Dokument SLA nie obejmuje Awarii komponentów systemu nie wchodzących w skład oprogramowania udostępnianego przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług hostingowych.

§ 8 gwarancja dostępności usług

 1. Gwarantowany czas dostępności Sieci [w procentach]: 99,9% czasu w roku kalendarzowym.
 2. Gwarantowany czas dostępności Sprzętu [w procentach]: 100% czasu w roku kalendarzowym.
 3. Gwarantowany czas dostępności Usługi [w procentach]: 100% czasu w roku kalendarzowym.
 4. Punkt 1.,2.,3. nie uwzględniają wyjątków z § 7 SLA oraz przypadków samoczynnego mechanicznego uszkodzenia sprzętu.

§ 9 rekompensaty

 1. W przypadku niedotrzymania przez Usługodawcę gwarancji Dostępności usług (§ 8 SLA) Usługobiorcy przysługuje prawo żądania stosownego obniżenia opłaty abonamentowej.

§ 10 postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 12.03.2012 roku.