Telefon +48
12 312 50 91
e-mail
bok@mc2.pl
Login

Aspektyprawne

Napisz
Support
+4812 312 50 91

§1 definicje

 1. Regulamin MC2.PL – Regulamin świadczenia usług przez Usługodawcę opublikowany na stronie internetowej www.mc2.pl, zwany dalej również Regulaminem MC2.PL.
 2. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami, której treść określa Regulamin MC2.PL oraz Regulaminy poszczególnych usług.
 3. Regulaminy poszczególnych usług – regulaminy precyzujące parametry usług świadczonych przez Usługodawcę będące integralną częścią Regulaminu MC2.PL, w szczególności: AUP, SLA, Regulamin mc2Servers, Regulamin mc2Sites, Regulamin mc2Apps i inne opublikowane na stronie internetowej www.mc2.pl. Regulaminy poszczególnych usług stanowią załączniki do Regulaminu MC2.PL.
 4. Usługodawca – przedsiębiorca działający pod Firmą mc2.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kasprowicza 20/1, 31-523 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000408197, kapitał zakładowy/wpłacony: 5 000 PLN (opłacony w całości), NIP 6751471476, REGON 122490604.
 5. Parametry Usług – wskaźniki określone w odrębnym dokumencie zwanym SLA.
 6. Opłata Abonamentowa – opłata uiszczana przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy tytułem wynagrodzenia za świadczenie Usług przez Usługodawcę w danym okresie rozliczeniowym, naliczana według Cennika Usług.
 7. Cennik Usług – aktualnie obowiązujący cennik usług, stanowiący wykaz usług Usługodawcy wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat, opublikowany na stronie internetowej www.mc2.pl. Cennik Usług jest integralną częścią Regulaminu MC2.PL.
 8. Strony – Usługodawca oraz Usługobiorca.
 9. Panel Klienta – narzędzie, przy pomocy którego Usługobiorca zarządza opłaconymi usługami świadczonymi przez Usługodawcę.
 10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu MC2.PL.
 12. Okres próbny – okres 7 dni liczonych od dokonania przez Usługobiorcę Rejestracji. Regulaminy poszczególnych usług mogą przewidywać inny niż siedmiodniowy okres próbny.
 13. Konsument – osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 z późn. zm.).
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).

§ 2 rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. mc2Servers – usługa opisana szczegółowo w Regulaminie mc2Servers. Dostępne są dwa rodzaje usługi mv2Servers, a mianowicie:
  1. zarządzane przez Usługodawcę,
  2. zarządzane przez Usługobiorcę.
 2. mc2Sites – usługa opisana szczegółowo w Regulaminie mc2Sites.
 3. mc2Apps – usługa opisana szczegółowo w Regulaminie mc2Apps.

§ 3 warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę określają łącznie Regulamin MC2.PL oraz Regulaminy poszczególnych usług.
 2. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę wymagane jest od Usługobiorcy dysponowanie lub wykorzystanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, a także oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej zdolnego do obsługi protokołów SMTP, POP3, IMAP oraz obsługi stron internetowych, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej spełniającej standardy organizacji W3C (The World Wide Web Consortium).
 3. Usługobiorca nie może korzystać z usługi:
  1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi,
  2. w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  3. w sposób naruszający prawa osób trzecich,
  4. w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z obowiązującym AUP (Acceptable Use Policy), będącym integralną częścią Regulaminu MC2.PL jako jeden z Regulaminów poszczególnych usług opublikowanym na stronie internetowej www.mc2.pl.Akceptacja AUP następuje równocześnie z akceptacją Regulaminu MC2.PL. Regulamin AUP obowiązuje Usługobiorcę od daty rejestracji nawet bez wybrania i opłacenia usługi.
 5. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy i świadczenia usług w przypadku korzystania z usługi, w szczególności w okresie próbnym, w sposób niezgodny z Regulaminem MC2.PL oraz Ragulaminami poszczególnych usług.
 6. Usługodawca ma prawo pozostawić w systemie komputerowym wykorzystywanym przez Usługobiorcę tzw. pliki cookies lub inne pliki posiadające tą samą funkcję użytkową, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

§ 4 zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Do zawarcia umowy niezbędne jest dokonanie Rejestracji, uiszczenie Opłaty abonamentowej i podanie następujących danych:
  1. Rodzaj zamawianej usługi oraz czas, na jaki zamawiana jest usługa, jeżeli taką możliwość przewiduje Regulamin poszczególnych usług.
  2. Dane dotyczące Usługobiorcy:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres,
   3. w przypadku przedsiębiorcy firmę pod którą działa,
   4. numer PESEL,
   5. numer NIP,
   6. numer rachunku bankowego i nazwę banku,
   7. adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
   8. numer telefonu i/lub faks,
    - ponadto jeżeli jest przedsiębiorcą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego:
   9. numer KRS i Sąd prowadzący rejestr,
   10. imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji Usługobiorcy.
 2. usługobiorca jest zobowiązany do podania w trakcie Rejestracji prawdziwych i aktualnych danych, o których mowa w pkt. 1. W przypadku ich zmiany Usługobiorca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany, pod rygorem uznania za skuteczną czynności dokonanej przy wykorzystaniu danych podanych dotychczas. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem, termin na poinformowanie o zmianie danych wynosi 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.
 3. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, o których mowa w pkt.1 lit. b, chroni te dane. Podane przez Usługobiorcę dane mogą być przetwarzane dla wykonywania usług w ramach zawieranej Umowy jedynie przez Usługodawcę na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Dokonanie rejestracji i wskazanie danych określonych w pkt. 1 powoduje uruchomienie zamówionej usługi na okres próbny, o ile Regulamin poszczególnej usługi nie przewiduje innego terminu lub nie wymaga dokonania dodatkowej czynności.
 5. Umowę uważa się za zawartą, jeżeli Usługobiorca dokona przed upływem okresu próbnego pełnej płatności za zamówione usługi zgodnie z Cennikiem usług, z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt. 5. W razie braku dokonania pełnej płatności przed upływem okresu próbnego dostęp do zamówionych usług zostanie zablokowany. W takim przypadku wpłacona przez Usługobiorcę część płatności podlega zwrotowi.
 6. Okres trwania usługi określają Regulaminy poszczególnych usług.
 7. Z chwilą Rejestracji Usługobiorca oświadcza, iż:
  1. wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
  2. zapoznał się z Regulaminem MC2.PL oraz z Regulaminami poszczególnych usług i akceptuje ich treść,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług wykonywanych w ramach zawieranej Umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany podczas rejestracji informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługobiorcę oraz informacji handlowych o jego nowych usługach.
 8. Usługa wygasa na skutek upływu okresu jej trwania przewidzianego w Regulaminach poszczególnych usług lub na skutek wypowiedzenia Umowy przez jedną ze Stron. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni i jest liczony od dnia, w którym Strona mogła się zapoznać z oświadczeniem złożonym przez drugą Stronę. Usługobiorca będzie informowany o wygaśnięciu usługi oraz o wypowiedzeniu Umowy drogą mailową.
 9. W przypadku Umowy zawartej z Konsumentem, ma on prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 6.,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

§ 5 postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania usługi przez Usługodawcę Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja w formie pisemnej powinna zostać wysłana listem poleconym na adres Usługodawcy i wskazywać dane niezbędne do jej rozpatrzenia a w szczególności:
  1. Dane identyfikujące Usługobiorcę,
  2. Nazwę usługi, które dotyczy reklamacja,
  3. Opis zauważonych nieprawidłowości,
 3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wskazując czy reklamacja została uznana oraz w jaki sposób i w jakim terminie zamierza usunąć nieprawidłowości. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem, brak uznania reklamacji lub uznanie jej w zakresie węższym niż wskazany przez Usługobiorcę, Usługodawca zobowiązany jest uzasadnić na piśmie.

§ 6 płatności

 1. Usługodawca zobowiązany jest do zapłaty Opłaty abonamentowej za zamówione usługi z góry za wskazany okres za pośrednictwem systemu płatności dostępnego w panelu użytkownika, tj. przelewy24.pl lub paypal.pl.
 2. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. W przypadku braku zapłaty Opłaty abonamentowej w wymaganym terminie Usługodawca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem, Usługodawca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do uregulowania należności we wskazanym terminie.
 4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Usługodawca będzie naliczać odsetki ustawowe. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem, Usługodawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do uregulowania należności we wskazanym terminie.

§ 7 odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w świadczeniu usług.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy za świadczenie usług niezgodnie z gwarantowanymi parametrami została szczegółowo opisana w odrębnym Regulaminie poszczególnych usług zwanym SLA, stanowiącym integralną część Regulaminu MC2.PL.
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, chyba, że Usługobiorca jest Konsumentem.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu wyrządzenia szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczona jest do wysokości równej jednomiesięcznej opłacie za zamówione przez Usługobiorcę usługi. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność z powyższego tytułu w wysokości rzeczywistej szkody.

§ 8 postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu MC2.PL oraz Regulaminów poszczególnych usług, o czym poinformuje Usługobiorcę wysyłając mu nową treść regulaminu na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem a zmiany dotyczą istotnych cech świadczeń wykonywanych w ramach Umowy lub Opłaty abonamentowej, zmiany uważa się za dokonane oraz wiążące Usługobiorcę, jeżeli dokona on ich akceptacji w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie. W przypadku Umowy zawieranej z Konsumentem, jeżeli zmiany dotyczą Opłaty abonamentowej, Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez brak akceptacji zmian Umowy we wskazanym przez Usługodawcę terminie.
 2. Zmiany w Regulaminie MC2.PL i Regulaminach poszczególnych usług wchodzą w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Regulamin MC2.PL lub Regulaminy poszczególnych usług zostanie opublikowany na stronie www.mc2.pl, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1.
 3. Aktualnie obowiązujący Regulamin MC2.PL i Regulaminy poszczególnych usług są umieszczone na stronie www.mc2.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu MC2.PL z Regulaminami poszczególnych usług, Strony związane są postanowieniami Regulaminów danej usługi, z wyjątkiem postanowień dotyczących Konsumentów, które obowiązują Strony w brzmieniu niniejszego Regulaminu MC2.PL.
 5. W przypadku gdy postanowienia Regulaminu MC2.PL lub Regulaminów poszczególnych usług są nieważne lub nieskuteczne w ich miejsce wchodzą odpowiednie przepisy prawa najpełniej oddające intencje stron oraz chroniące w należyty sposób interesy Konsumentów.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z wykonywania umowy będzie Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, chyba że Usługobiorca jest Konsumentem – w tym przypadku sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy dla Konsumenta.
 7. Regulamin obowiązuje od 12.03.2012 roku.