Telefon +48
12 312 50 91
e-mail
bok@mc2.pl
Login

Aspektyprawne

Napisz
Support
+4812 312 50 91

§1 postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności jest jednym z Regulaminów poszczególnych usług, o których mowa w § 1.3 Regulaminu MC2.PL.
 2. Wszelkie sformułowania użyte w tym regulaminie mają takie znaczenie, jakie nadaje im Regulamin MC2.PL.
 3. Usługodawca, właściciel mc2.pl i stron zależnych, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności. Każdy użytkownik stron internetowych Usługodawcy, również nie będący Usługobiorcą lub w inny sposób podający swoje dane osobowe Usługodawcy przy pomocy innych środków, akceptuje i wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://www.mc2.pl/aspekty-prawne/polityka-prywatnosci.html
 4. Usługi oferowane przez Usługodawcę są usługami komercyjnymi, dlatego też dokładamy wszelkich koniecznych starań w celu ochrony prywatności użytkowników.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania przez Usługodawcę informacji zbieranych od użytkowników.
 6. W celu wypracowania długofalowych relacji biznesowych opartych m. in. na zaufaniu Usługodawca podejmuje wszelkie konieczne starania i uczyni wszystko w granicach swoich możliwości w celu zapewnienia, że prawo do prywatności naszych użytkowników będą respektowane i chronione. Przekazując informacje Usługodawcy uzytkownik może być pewny, że dane pozostaną bezpieczne.
 7. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim.
 8. Usługi Usługodawcy nie są skierowane i przeznaczone dla osób od lat 13, a Usługodawca nie będzie świadomie gromadzić, przetwarzać, przechowywać i udostępniać informacji o osobach do lat 13.

§2 gromadzenie informacji

 1. Usługodawca może wymagać lub zbierać dane od użytkowników na różne sposoby. W tym poprzez formularze online przy zamawianiu produktów i usług, oraz w inny sposób w trakcie którego użytkownicy proszeni są o dobrowolne podanie takich danych. Usługodawca zbiera dane osobowe takie jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. w przypadku przedsiębiorcy firmę pod którą działa,
  3. numer PESEL,
  4. numer NIP,
  5. numer rachunku bankwego i nazwę banku,
  6. adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
  7. adres URL
  8. numer telefonu i/lub faks,
   - ponadto jeżeli jest przedsiębiorcą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego:
  9. numer KRS i Sąd prowadzący rejestr,
  10. imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji Usługobiorcy.
  11. inne informacje na potrzeby dokonywania płatności
 2. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, informacje w tym zakresie udzielane są za pośrednictwem adresu: bok@mc2.pl.
 3. Usługodawca może ponadto zbierać informacje w jaki sposób użytkownik uzyskują dostęp do witryn poprzez śledzenie unikalnych numerów ID przypisanych użytkownikowi w plikach cookies.

§ 4 pliki cookies

 1. Pliki cookies, to fragment danych przechowywanych na komputerze użytkownika, powiązany z informacją o użytkowniku. Usługodawca może wykorzystywać zarówno pliki cookies instalowane tymczasowo na okres sesji jak i pliki cookies instalowane na stałe. W przypadku tymczasowych plików cookies, w momencie zamknięcia przeglądarki lub wylogowania pliki cookies przestają działać i zostają usunięte. Stałe pliki cookies, to małe pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika na dłuższy okres czasu. Informacje i instrukcje usuwania stałych plików cookies można znaleźć w zakładce pomocy wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Tymczasowe pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu śledzenia preferencji użytkownika podczas korzystania przez użytkownika z witryny. Pomagają również skrócić czas ładowania witryny i zmniejszają obciążenie serwera. Stałe pliki cookies mogą być wykorzystane przez Usługodawcę do przechowywania informacji, np. o zamiarze lub braku zamiaru przechowywania hasła w pamięci przez użytkownika lub podobnych informacji. Pliki cookies wykorzystywane w ramach witryn Usługodawcy nie zawierają danych osobowych użytkownika.

§ 4 pliki dziennika (Logi)

 1. Jak większość standardowych witryn Usługodawca wykorzystuje pliki dziennika (logi). Takie informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, dostawcę Internetu, strony z których nastąpiło wejście i na które nastąpiło wyjście z witryn, rodzaj platformy sprzętowej, znak daty i czasu oraz liczbę kliknięć, w celu: analizy trendów, zarządzania serwisem, zbiorczego śledzenia ruchu użytkowników i gromadzenia szerokich danych demograficznych do wykorzystania zbiorczego. Jednak żadna informacja zgromadzona w plikach dziennika, w szczególności adres IP, nie będzie łączona z danymi osobowymi użytkownika z zastrzeżeniem § 10.

§ 5 przetwarzanie informacji

 1. Informacje osobiste
  1. Usługodawca może korzystać z pozyskanych informacji w celu przetworzenia żądania usług, realizacji zamówień, dostarczania produktów i usług, przetwarzania płatności, komunikowania się w kwestii zamówienia, zapewnienia dostępu do bezpiecznych miejsc na stronach internetowych Usługodawcy, polecania towarów i usług, które mogą być interesujące, zindywidualizowania odwiedzin na stronach internetowych Usługodawcy i aby umożliwić Usługodawcy analizę rozwoju i ciągłego doskonalenia produktów, usług i ofert udostępnianych online.
  2. Usługodawca przetwarza również informacje w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw lub nadużycia stron internetowych Usługodawcy oraz w celu umożliwienia osobom trzecim wykonywania prac technicznych, logistycznych i innych w imieniu Usługodawcy.
 2. Informacje kontaktowe
  1. Usługodawca używa informacji o użytkownikach do wysyłania informacji o Usługodawcy i skontaktowania się w razie potrzeby.
  2. Usługodawca używa również informacji, które zbiera, w celu poprawy zawartości stron internetowych Usługodawcy oraz jako pomoc przy szkoleniu pracowników.
  3. Podanie informacji przez użytkownika jest dobrowolne.
 3. Informacje finansowe
  1. Usługodawca może poprosić użytkowników o podanie informacji służących dokonaniu płatności w celu realizacji zamówień na usługi świadczone przez Usługodawcę.
  2. Informacje dotyczące płatności służą jedynie do przetwarzania płatności i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Usługodawca korzystając z usług podmiotów trzecich świadczących usługi płatności musi posiadać pisemną umowę z takim podmiotem zapewniającą odpowiednie środki bezpieczeństwa i poufności danych.

§ 6 kontakt inny niż online

 1. Informacje przekazane Usługodawcy za pośrednictwem rozmów telefonicznych, formularzy, ankiet i innych mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do komunikacji z użytkownikiem na temat usług, którymi użytkownik może być zainteresowany.
 2. Informacje przekazane w powyższych formach są archiwizowane i mogą być związane z informacjami, które gromadzi Usługodawca. Rozmowy telefoniczne wykonywane w imieniu Usługodawcy mogą być nagrywane w celach szkoleniowych i Usługodawca może wprowadzić informacje dostarczone przez telefon do systemów Usługodawcy do celów określonych w niniejszym ustępie.

§ 7 oferty specjalne i aktualizacje

 1. Użytkownicy będą okazjonalnie otrzymywać informację o produktach, usługach, ofertach specjalnych oraz możliwości otrzymywania newslettera, po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika. Chroniąc prywatność użytkowników, Usługodawca udostępnia możliwość rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości.

§ 8 przechowywanie informacji

 1. Informacje udostępnione Usługodawcy są przechowywane w nieograniczonym okresie. Dane osobowe użytkowników przechowywane są do zakończenia współpracy oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi oraz niezbędnym do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Za zgodą użytkownika informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca podejmuje środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami w celu ochrony poufności informacji.
 4. Usługodawca nie może zagwarantować, że nie nastąpi utrata, niewłaściwe wykorzystanie lub zmiana danych. Podejmie jednak wszelkie dostępne Usługodawcy środki w celu przeciwdziałania takim zdarzeniom.
 5. Jakiekolwiek informacje o szczególnym znaczeniu, takie jak informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji komercyjnych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika do Usługodawcy.

§ 9 administrator

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

§ 10 udostępnianie informacji

 1. Usługodawca może udostępniać zbiorcze, anonimowe dane oparte o informację zebrane od użytkowników potencjalnym partnerom.
 2. W takich przypadkach udostępnianie będą wyłącznie informacje statystyczne, a dane identyfikujące osobę pozostaną ściśle poufne.
 3. W przypadku gdy Usługodawca zostanie sprzedany, informacje zebrane od użytkowników będą przekazane nowemu właścicielowi.
 4. Usługodawca może okresowo zatrudniać podmioty trzecie do utrwalenia, analizy lub innego przechowywania lub modyfikacji danych otrzymanych od użytkownika. We wszystkich takich przypadkach podmiot trzeci będzie zobowiązany do zachowania tego samego poziomu staranności przy przetwarzaniu takich danych jak Usługodawca oraz nie będzie mógł udostępnić takich danych innemu podmiotowi lub osobie, z wyjątkami przewidzianymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 5. Dla wszystkich rejestracji domen, dane rejestrującego są przekazywane do rejestratora domeny zgodnie z ogólnymi warunkami umowy na domeny.
 6. Usługodawca może udostępniać dane osobowe jedynie w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa.
 7. Jeśli nastąpi konieczność takiego działania Usługodawca będzie stosował się do zasad postępowania w związku z nałożonym na Usługodawcę nakazem sądowym lub obowiązkiem określonego zachowania.

§ 11 odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przydzielonego mu numeru konta i hasła do niego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania go w sposób bezpieczny i nie udostępniania go osobom trzecim.
 3. Użytkownik powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji identyfikujących.
 4. Takie działanie powinno zostać podjęte nie tylko w przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputer w kawiarenkach internetowych lub biblioteka, lecz również w przypadku wykorzystania komputera prywatnego w domu użytkownika.

§ 12 pytania

 1. Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być skierowane bezpośrednio na adres: bok@mc2.pl.

§ 13 postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 12.03.2012 roku.